מנהגים > חודש אדר >

דיני פורים (בקצרה)

ציון בדש

 בס'ד

 

הלכות פורים בקצרה/צ' בדש

 

'קימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם....לקים את ימי הפרים האלה בזמניהם...' {אסתר ט כז-לא}

  

משנכנס אדר מרבים בשמחה.

מי שיש לו דין ודברים עם נכרי יתדיין אתו בחודש אדר, כי הוא חודש עם מזל רב לישראל ובו ארעו לנו נסים ונפלאות. בחודש זה טוב להתחיל כל עסק, או לימוד, או בחינה, וכדומה.

  

שבת שקלים.

השבת שלפני ראש חודש אדר {או השבת בה חל ראש חודש אדר}  נקראת 'שבת שקלים'. משום שמראש חודש אדר היו מכריזים על מחצית השקל שהיו חייבים לתת בזמן שבית המקדש קיים.  אי לכך, נהוג היום לתת  זכר למחצית השקל {שהוא שווה ערך למחיר 10 גרם כסף טהור} כנגד כל אחד מבן עשרים שנה ומעלה.

המהדרים נותנים כנגד כל בני הבית. כספים אלה ניתנים למוסדות תורניים ולתלמידי חכמים.

בשבת זו מוציאין שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה גברי בפרשת השבוע ואומרים חצי קדיש. המפטיר קורא בספר שני בפרשת 'כי תשא' ואומרים חצי קדיש. מפטירין 'בן שבע שנים יהואש במלכו'.


שבת זכור.

בשבת שלפני פורים מוציאים שני ספרי תורה. בראשון קוראים שבעה גבריבפרשת השבוע ואומר חצי קדיש. המפטיר קורא בספר שני 'זכור את אשר עשה לךעמלק' ואומר חצי קדיש. מפטירין 'כה אמר ה' צבאות..'

פרשת 'זכור' {לדעת רוב הפוסקים} היא מן התורה, ועל כןהקורא בתורה יכוון להוציא את הקהל ידי חובה, וגם הקהל יקשיבו היטב ויתכוונו לצאתידי חובה.

יש להשתדל לקרוא בספר תורה המהודר ביותר  ויש לחפש קורא שיודע לבטא האותיות יפה.

יש מהפוסקים שמחייבים גם נשים לשמוע פרשת 'זכור'.

  

תענית אסתר.

חובה על כל איש ואשה מישראל הבריאים בגופם להתענות יחד עם כולם ביום תענית אסתר {יום לפני פורים}. פטורים מכך: חתן בשבעת ימי המשתה, בעל הברית,הסנדק והמוהל, נשים מעוברות, נשים מניקות, זקנים תשושים וחולים.

  

ליל פורים.

חובה לשמוע קריאת מגילה ממגילה כשרה ברוב עם ובהדרת מלך. לכן מצווה להפסיק אפילו שיעור תורה ברבים כדי לשמוע מגילה ברוב עם.

חובה לשים לב ולהתכוון בשלוש הברכות שהקורא מברך לפני קריאת מגילה ולהתכוון לצאת ידי חובה.

בברכת שהחיינו, יש להתכוון על מקרא מגילה, על סעודת פורים, על משלוח מנות ועל מתנות לאביונים. {אפילו ששלוש המצוות האחרונות מתבצעות למחרת היום}.

יש לשים לב לשמוע את המגילה מלה במלה, כי אם מחסירים תיבה אחת אין יוצאים ידי חובה.

רצוי שההורים לא יביאו לקריאת מגילה ילדים אשר יעסיקו אותם ולא יאפשרו להם לשמוע את כל הקריאה.

ילדים שיודעים לשמור על הסדר, מצווה להביא אותם להשתתף בשמחת החג.

יש למנות איש אשר יסמן לציבור {ובפרט לילדים} מתי מותר להרעיש ומתי להפסיק.

יש מקומות {ביניהם אצלנו ב'יד הגיבורים'}, אין מרעישים בכל פעם ששומעים המן, אלא במקומות אחדים בלבד על פי הסימון של הממונה..כך יוצא שכל אחד ואחת שומעים את כל המגילה מלה במלה ויוצאים ידי חובה.

כמובן שהקורא ימתין מידי פעם עד שיהיה שקט. אם יש חשש שמלה מסוימת לא שמעו אותה, הוא חייב לחזור עליה שנית.

מנהגנו לערוך את השולחן לארוחה חגיגית בליל פורים, אבל עיקר מצוות סעודת פורים היא ביום ולא בלילה.

 

יום פורים.   {מצוות שהן חובת היום}

חובה לשמוע שוב את קריאת המגילה ממגילה כשרה. לכן יש לקרוא בבית ממגילה כשרה לנשים שאינן הולכות לבית הכנסת.

אצלנו ב'יד הגיבורים' מתקיימת קריאת מגילה לנשים בכל יום פורים בשעה תשע בבוקר, כדי להוציא את אלה שאינן באות לבית הכנסת בתפילת שחרית.

 

 משלוח מנות,

חובה על כל אחד ואחת לשלוח מנות איש לרעהו ואשה לחברתה.

חייבים לשלוח לפחות שני סוגי מאכל {המוכנים לאכילה} או שני סוגי משקה וכל המרבה הרי זה משובח.

הערה: אבל - ל'ע, חייב במשלוח מנות, אך אין שולחים לו כל שנים עשר חודש

 

 מתנות לאביונים.

חובה על כל איש ואשה מישראל לתת שתי מתנות לשני אביונים {דהיינו מתנה לכל אחד}.

אפשר לתת מתנות-מאכל שיוכל העני ליהנות מהם, ברם אפשר גם כסף. היום מקובל לתת כסף.

 

 סעודת פורים.

מצווה להרבות בסעודת פורים. יאכל בשר וישתה יין עד שישתכר קצת עד כדי שיהיה חייב להירדם.

היודע בעצמו שאם ישתכר ביין ובשאר משקים עלול לזלזל באיזו מצווה –חלילה, או ישכח ברכת המזון או 'ועל הנסים', רצוי שישתה רק שיעור מועט ולא יצא שכרו בהפסדו.

גם הנשים חייבות בסעודת פורים.

זמן סעודת פורים ביום. עשאה בליל פורים, לא יצא ידי חובה.

גם אם הסעודה נמשכה עד מוצאי פורים, אומרים 'ועל הנסים' בברכת המזון.

{כשחל פורים ביום השישי, רצוי לסיים את סעודת היום בשעות המוקדמות של הצהריים.}

  

הערות כלליות.

אצלנו – הספרדים ועדות המזרח, לא נהגו לברך ברכת שהחיינו ביום פורים על המגילה.

יש לומר 'ועל הנסים' בערבית של ליל פורים, בשחרית ובמנחה ואף בברכת המזון.

שכח והתחיל בברכה שלאחר 'ועל הנסים' ואמר את שם ה' -אינו חוזר.

נהגו לא לעשות מלאכה ביום פורים, וחז'ל אמרו: כל העושה מלאכה ביום פורים אינו רואה בה סימן ברכה – לא עליכם.

 

  

מצווה מן המובחר להיות בשמחה גדולה {תמיד}.

 


תגיות:
דף הבית | אודות שפתי רננות | צור קשר כל הזכויות שמורות - לפירוט לחצו כאן
בניית אתרים